Sezon grzewczy - pożary sadzy w kominach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2019

Z roku na rok rośnie liczba interwencji straży pożarnej związanych z pożarami sadzy w kominach. W 2005 roku w powiecie limanowskim zanotowano 5 takich zdarzeń, w 2018 roku liczba ich wzrosła do 95, a w ciągu trzech kwartałów 2019 roku interweniowano aż 88 razy.

 

 

Wykres 1. Liczba pożarów kominów w latach 2005-2018.

Dlaczego dochodzi do pożarów komina?

Często pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami przez użytkowników kominów. Podstawowym i najważniejszym błędem jest brak czyszczenia przewodów dymowych. Palenie w piecu w nieprawidłowy sposób, a także używanie jako paliwa śmieci lub mokrego opału, prowadzi do nadmiernego osadzania się cząsteczek sadzy, która powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego. Kolejnym błędem mogącym prowadzić do powstania pożaru jest niewłaściwe dopasowanie przewodu spalinowego do zamontowanego pieca. Należy pamiętać, aby nasz komin odpowiadał wymaganiom opisanym w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) kotła. W większości przypadków konsekwencją zmiany kotła jest konieczność wymiany bądź modernizacji komina.

 

Obowiązki właścicieli i zarządców budynków

Właściciele budynków w większości nie zdają sobie sprawy, że przegląd przewodów kominowych jest obowiązkowy. Obowiązek ten nakłada art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz.1186). Zobowiązuje on właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli - co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Ponadto rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), szczegółowo określa minimalną wymaganą częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.

Zgodnie z § 34 ww. rozporządzenia w budynkach mieszkalnych należy:

Co najmniej raz na 3 miesiące czyścić przewody dymowe i spalinowe (w okresie ich użytkowania) od pieców opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno, itp.),

Co najmniej raz na 6 miesięcy czyścić przewody dymowe i spalinowe (w okresie ich użytkowania) od pieców opalanych paliwem płynnym i gazowym (olej opałowy, gaz ziemny),

Co najmniej raz w roku czyścić przewody wentylacyjne,

Należy pamiętać, że do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, nie trzeba posiadać kwalifikacji kominiarskich. Możemy więc powyższe czynności wykonywać samodzielnie.

 Jak przygotować się do sezonu grzewczego?

Przed sezonem grzewczym, jak również w jego trakcie należy przeprowadzać kontrolę stanu technicznego przewodu kominowego. Przewody, zarówno dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne, a także urządzenia techniczne muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Konieczny w tym celu jest regularny przegląd wykonywany przez osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Po wykonanym przeglądzie powinien być sporządzony protokół pokontrolny. Konsekwencją niewywiązywania się z ww. obowiązków może być ograniczenie lub nawet odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Pamiętajmy, że odpowiedni stan przewodów kominowych pomoże zapewnić każdemu mieszkańcowi odpowiedni poziom bezpieczeństwa.  

 Jak rozpoznać pożar w przewodzie kominowym?

Objawy pożaru sadzy łatwo zauważyć. To przede wszystkim hałas dochodzący z przewodu dymowego, ogień lub snopy iskier wydobywające się z komina. Nie wolno lekceważyć tego typu objawów, pożar potrafi bardzo szybko rozprzestrzenić się na pomieszczenia budynku powodując zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. W takiej sytuacji należy niezwłocznie wezwać Straż Pożarną oraz w miarę możliwości ograniczyć spalanie w palenisku poprzez zamknięcie dopływu powietrza do pieca. Pod żadnym pozorem nie należy wlewać wody do przewodu kominowego ani do paleniska. Z każdego 1 litra wody powstanie 1700 litrów pary wodnej, która może rozsadzić komin powodując ogromne zagrożenie i nieodwracalne straty.

 Jak wygląda interwencja straży pożarnej?

Działania straży pożarnej na miejscu zdarzenia polegają na:

- Zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom.

- Wygaszeniu pieca.

- Ugaszeniu pożaru w przewodzie kominowym przy pomocy środków gaśniczych (mgła wodna, proszek gaśniczy).

- Sprawdzeniu pomieszczeń budynku pod kątem obecności tlenku węgla.

- Kontroli stopnia nagrzania poszczególnych elementów budynku przy użyciu kamery termowizyjnej.

- Przekazaniu miejsca zdarzenia właścicielowi i wydaniu zalecenia, aby przed ponowną eksploatacją przewodu kominowego dokonać przeglądu przez uprawnioną osobę. Należy pamiętać, że niestosowanie się do powyższego zalecenia i dalsza eksploatacja instalacji może mieć tragiczne w skutkach konsekwencje, poprzez ponowne powstanie pożaru lub nawet zaczadzenie.

Autor: PZ KPPSP Limanowa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie