Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2020

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej


Wstęp deklaracji

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie https://www.kppsplimanowa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

34-600 Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 43

Telefon: (18) 337-99-63

Fax: (18) 337-99-63

E-mail: kppsplimanowa@straz.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-21

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Ułatwienia na stronie:

Strony posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-08-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika KP PSP Limanowa.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

bryg. Tomasz Pawlik

e-mail: t.pawlik@straz.krakow.pl

Telefon: 183379962

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Wejścia "główne" do budynku KP PSP Limanowa nie są przystosowane dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się - w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się wyznaczono miejsce parkingowe, które znajduje się na terenie KP PSP Limanowa przy ul. Strażackiej - miejsce to jest odpowiednio oznakowane znakami poziomymi i pionowymi.
 3. Wychodząc naprzeciw potrzebom zostało wyznaczone dodatkowe wejście do budynku KP PSP Limanowa. Wejście jest odpowiednio oznaczone i znajduje się u zbiegu ulic: ul. M B. Bolesnej i ul. Strażackiej.
 4. Przy wejściu, o którym mowa w pkt. 3 znajduje się dzwonek, którym petent powiadamia pracownika KP PSP Limanowa o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownicy udzielają pomocy w załatwieniu sprawy. Wyznaczeni pracownicy do obsługi osób z ograniczoną zdolnością poruszania:

              - dyżurny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pełniący służbę,

              - pracownik sekretariatu.

 1. Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości poruszania się osób, wyznaczono pomieszczenie do obsługi. Pomieszczenie znajduje się w odległości kilku metrów od wyznaczonego wejścia a sam dojazd do tego miejsca nie posiada żadnych barier które mogą przeszkadzać w swobodnym przemieszczaniu się.
 2. Toaleta znajduje się na parterze budynku bezpośrednio przy wyznaczonym pomieszczeniu – nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób z ograniczoną zdolnością poruszania się

Dyżurny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bądź wyznaczeni funkcjonariusze/pracownicy udzielają osobie pomocy w dotarciu do miejsca obsługi. W celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy pracownik przeprowadza wstępną rozmowę z petentem. Po ustaleniu przedmiotu sprawy funkcjonariusz/pracownik informuje pracownika komórki organizacyjnej lub na samodzielnym stanowisku pracy właściwej/właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy o konieczności jej niezwłocznego załatwienia. Dyżurny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bądź wyznaczeni funkcjonariusze/pracownicy po zakończonej obsłudze pomagają osobie w opuszczeniu budynku KP PSP Limanowa. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Limanowej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.