Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

dokumenty wymagane podczas odbioru budynku przez PSP.

25 listopada 2019

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego:

 1. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych, a w tym:

a. udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej,

b. umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku do których mają być przeprowadzone czynności,

c. zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności,

d. umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów,

2. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią one część  mieszkalną.

3. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do sporządzonego  przez kontrolującego protokołu z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przed  jego podpisaniem.

 

Niezbędne dokumenty, które należy przedstawić w czasie odbioru:

 1. Pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla osoby wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania protokołu.

2. Decyzja o pozwoleniu na budowę (w przypadku decyzji zamiennych – komplet decyzji).

3. Projekty budowlane stanowiące załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę (podczas czynności wymagane egzemplarze z oryginalnymi pieczątkami i uzgodnieniami rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – jeśli jest wymagane).

4. Projekty branżowe wraz z dokumentacją powykonawczą i protokołami przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, w szczególności*:

a. instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych oraz węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych),

b. instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,

c. przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

d. instalacji oddymiających lub służących do usuwania dymu,

e. instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

f. stałych urządzeń gaśniczych.

5. Protokoły kontroli instalacji użytkowych w obiekcie:

a. pomiarów instalacji elektrycznej,

b. pomiarów instalacji odgromowej*,

c. pomiar szczelności instalacji gazowej*,

d. sprawdzenie przewodów kominowych (dymowych , spalinowych i wentylacyjnych).

6.Protokoły z wykonanych zabezpieczeń*:

a. konstrukcji lub elementów drewnianych do wymaganego stopnia rozprzestrzeniania ognia lub wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,

b. konstrukcji stalowych do wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,

c. przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych;.

7. Dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów lub na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

8. Dokumentację powykonawczą.

9. Dziennik budowy – wymagany wpis o zakończeniu budowy.

10. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz ewentualny zakres nieistotnych odstępstw w stosunku do projektu budowlanego.

11. Oświadczenia kierowników robót dot. wykonania instalacji/urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z założeniami projektowymi.

12. Oświadczenia wykonawcy lub kierownika budowy dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych np. dylatacje, drzwi ppoż., konstrukcja stalowa, drewniana, przejść i przepustów instalacyjnych, itp.

13. Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów i wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych. 

14. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

15. Matrycę sterowań urządzeń przeciwpożarowych.

16. Deklaracje własności użytkowych, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne na zastosowane w obiekcie wyroby budowlane i urządzenia przeciwpożarowe służące ochronie przeciwpożarowej.

17. Umowę pomiędzy właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem obiektu budowlanego (abonentem), a operatorem systemu monitoringu pożarowego o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego.

 

 UWAGA:

Mogą być wymagane inne dokumenty nie ujęte w powyższym spisie z uwagi na specyfikę

i przeznaczenie obiektu zgłoszonego do „odbioru”.

 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć oosobiście bądź listownie, lub przesyłać na adres e-mail:  kppsplimanowa@straz.krakow.pl