Działalność szkoleniowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z racji faktu, że Ochotnicze Straże Pożarne mają charakter wolontariatu, nie posiadają rozwiniętych struktur odpowiadających za wyszkolenie. Dlatego też, odpowiedzialnością za wyszkolenie członków OSP jako jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej w struktury KSRG, właściwy minister ds. wewnętrznych na drodze ustawodawstwa prawnego zobowiązał Państwową Straż Pożarną.

Organizatorem szkoleń członków OSP na pierwszym planie są właściwe terytorialnie Komendy Powiatowe/Miejski PSP, oraz w szczególnych przypadkach Komendy Wojewódzkie PSP poprzez Ośrodki Szkolenia. Powiązanie szczebla powiatowego w wyszkolenie strażaków ratowników OSP ma głębokie uzasadnienie, z uwagi na przyszłe, wspólne działania ratownicze, w czasie których od realizacji poszczególnych etapów akcji i od ich rzetelnego, fachowego  wykonania zależeć będzie życie zarówno ratowników, jak i poszkodowanych. Tworzące się w czasie szkolenia więzy między prowadzącymi szkolenie funkcjonariuszami PSP a ich uczestnikami, druhami OSP, oparte są na solidnej platformie wzajemnego poznania i zaufania, dadzą pozytywny rezultat podczas przyszłych działań ratowniczych.

Artykuły

Interpretacje i zmiany w programach szkoleń

W załacznikach znajdują się wszytskie obowiązujące zmiany w programach szkoleń oraz Interpretacje Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczących watpliwości w zakresie  szkoleniowym.

Dokumenty do pobrania

W załacznikach znajdują się wszytskie obowiązujące wzory dokumentów (skierowania, oświadczenia etc.) dotyczące szkoleń członków OSP. Ponadto znajdują sie również ramowe regulaminy ćwiczeń na obiektach poligonowych Państwowej Straży Pożarnej.

Programy szkoleń

W załacznikach znajdują się wszytskie obowiązujące programy szkoleń dedyowane dla człownków Ochotniczych Sraży Pożarnych i funkcjonarjuszy Państwowej Straży Pożarnej, w których moga brac udział członkowie OSP.

Szkolenie w zakresie współpracy z LPR

Szkolenie Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz strażaków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) w zakresie współdziałania z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (SP ZOZ LPR).

Czytaj więcej o: Szkolenie w zakresie współpracy z LPR