Działalność operacyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Z dniem 1 lipca 1992 roku od ratowników zaczęto wymagać znajomości specyfiki nowych warunków działań i takiego profesjonalizmu, jak przy gaszeniu pożarów. Aby w jak najkrótszym czasie sprostać tym zadaniom Państwowa Straż Pożarna musiała zmienić programy szkolenia i poszukiwać nowych efektywniejszych sposobów kształcenia swojej kadry. Straż pożarna w Polsce gasi pożary już od dwustu lat. W tym czasie obserwowano zjawiska towarzyszące pożarom, opracowywano sposoby działań i taktykę gaszenia. Działalność operacyjno – sztabowa powiązana z planowaniem analitycznym bez wątpienia znalazła swoje miejsce w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.

W komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej za zakres czynności o przedmiotowym charakterze odpowiada Wydział ds. operacyjno – szkoleniowych. Do zadań Wydziału ds. Operacyjno - Szkoleniowych w zakresie operacyjnym należy w szczególności:

 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb (Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej);
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 • zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z – Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSR-G, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 • współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSR-G, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
  w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSR-G.

Autor: PR KP PSP Limanowa


Artykuły

Dokumenty do pobrania

W załacznikach znajdują się wszytskie obowiązujące wzory dokumentów dla jednostek KSRG.

Zgłoszenie nowych sił i środków

W załacznikach znajdują się wszytskie obowiązujące wzory dokumentów dla jednostek OSP w KSRG dot. zgłoszenia nowego sprzetu ratowniczego.